Departments and Institutes
Distinguished Professors
Doctoral Advisors
Honorary Professors
Back to the home
Faculty | Doctoral Advisors


Doctoral Advisors

 

 

Research Area

 

Doctoral Advisor

Music Aesthetics

Prof. Wang Cizhao

Prof. Zhang Qian

Prof. Xing Weikai

Prof. Song Jin

Music Psychology

Prof. Zhou Haihong

History of Chinese Music Aesthetics

Prof. Li Qimin

 

Chinese Traditional Music

Prof. Yuan Jingfang

Prof. Zhou Qingqing

Prof. Zhang Boyu

Chinese Minority Music

Researcher Tian Liantao

Researcher Yang Minkang

Chinese Music History(including Ancient, Modern and Contemporary)

Prof. Zheng Zuxiang

Researcher Dai Jiafang

History of Western Music (including Western Modern Music)

Prof. Zhong Zilin

Prof. Huang Xiaohe

Prof. Li Yinghua

Prof. Yu Zhigang

Prof. Yao Yaping

Prof. Zhou Yaoqun

Prof. Liu Jingshu

World Music

Researcher Chen Ziming

Prof. Yu Renhao

Temperament

Prof. Jiang Kui

Prof. Han Baoqiang

Music Acoustics

Prof. Han Baoqiang

Composition

Prof. Su Xia

Prof. Wu Zuqiang

Prof.Du Mingxin

Prof. Liu Lin

Prof. Xu Zhenmin

Prof. Guo Wenjing

Prof. Tang Jianping

Prof. Ye Xiaogang

Prof. Yang Yong

Prof. Jia Guoping

Electronic Music Composition

Prof. Zhang Xiaofu

Counterpoint

Prof. Duan Pingtai

Prof. Yu Suxian

Orchestration

Prof. Liu Lin

Harmony

Prof. Wu Shikai

Prof. Liu Kanghua

Musical Form and Analysis

Prof. Li Jiti

Prof. Yao Henglu

Prof. Xu Changjun

, CCOM , 2008-03-24